زندگی با کلمه‌ها Instagram: zahramovasat.96 . "بهمن ماهِ هزار و سیصد و هفتاد و چهار سرآغاز دفتر زندگی من بود... از بچگی برای بزرگ شدن راه نرفتم که زمین بخورم دویدم و کله پا شدم رشته‌ی تحصیلیم رو که با اعداد و ارقام سر و کار داشت به پایان رسوندم بی‌خبر از اینکه این روح تشنه‌ی قطره به قطره‌ی واژه‌هاست حالا تصمیم دارم این صفحه‌ی مجازی رو رنگ آمیزی کنم با تکِ تکِ کلمه‌هام! و خلاصه‌ی تمامِ درباره‌ی من همین بس که مینویسم تا زنده بمونم اگه یک روز نتونم بنویسم با یک مرده هیچ فرقی ندارم" http://www.zahramovasat.ir 2020-10-28T11:17:19+01:00 text/html 2020-10-10T03:58:07+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat یک حمایت دلگرم کننده http://www.zahramovasat.ir/post/181 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://uupload.ir/files/qen1_rsz_photogrid_1602312776943_426x640.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک دنیا واژه پشتِ درِ مغزم پلاس شده‌اند</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">که اگر وقت کنم ببافم‌شان به سر قلم</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">قطعاً اینجا را کمی نونوار خواهم کرد</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">امروز با رسیدن یک بسته‌ی پستی که انتظارش را هم نداشتم</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">فعلاً بهانه‌ای یافته‌ام تا کمی بنویسم</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">در سرمای اتفاق‌هایی که چند وقت اخیر از سر گذراندم</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">اینکه از طرف یک انتشارات برای چاپ کتاب حمایت مالی شوم یک خبر بسی دلگرم کننده بود</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">درست مثل لذت نوشیدن یک چای داغ در وسط برف برایم خوشایند بود</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">گرمای زیرپوستی دارد فکرکردن به اینکه نوشته‌هایت همان‌هایی که بچه‌هایت هستند با رسمیت شناخته شوند</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">بروند به کتاب فروشی‌ها</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">به کتابخانه‌ها</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">به خانه‌ها و خوانده شوند</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">درست نمی‌گوییم؟</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">قبل‌تر نوشته بودم نباید در بند این افکار چاپ کتاب باشم</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">و دلم می‌خواهد اگر نوشته‌ای هست آنلاین در اختیار کسانی که میخواهند مرا بخوانند قرار دهم</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">اما برای یک نویسنده رسمیت نوشته‌هایش قطعاً لذتبخش‌ترین اتفاق است</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">هرچند با تمام این حرف‌ها فکر میکنم از این حمایت مالی نتوانم استفاده کنم</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">تنها یادگاری برایم می‌ماند که روزگاری وقتی از سر خستگی به نوشته‌هایم نگاه کردم</font></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">یادم بیاورد در همچین روزی چقدر دلگرم کننده حمایت شدم</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2020-09-29T02:53:36+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat اگر بودی http://www.zahramovasat.ir/post/180 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/76od_02e91e6aa8b636c8d241f81201cb4602.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شاید ما هرگز نباید همدیگر را می‌شناختیم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما آشنایی با تو بهترین اتفاق زندگی‌ام بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از آن اتفاق‌های نادری که هرگز تکرار نمیشوند هیچ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که حتی تکراری هم نمی‌شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"تو" تکراری نشدنی‌ترین اتفاق زندگی‌ام بودی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و هرگز ندانستی "تو" دوست داشتنی‌ترین دنیای پنهانی من هستی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میم‌.دال‌جان ندانستی که میشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با تو خیابان‌ها را بدون خستگی قدم زد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر بودی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چقدر حرف‌ میشد با تو زد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر می‌شنیدی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چقدر دوست دارم کنار گذاشته بودم تا بگوییم‌</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر می‌گذاشتی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میشد از این بیشتر دیوانه‌ات شوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر مانده بودی...</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما نبودی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نشنیدی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عجول بودی ،نماندی...</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حقیقتاً این روزها بدون تو زندگی از گلویم پایین نمی‌رود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جان از من نگرفته رفتن‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تنها تمامم کرده است</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">درست از شبی که فهمیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حوالی چشم‌های تیره‌ات کسی دیگر برای همیشه لانه خواهد کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">نمردم اما دفن شدم</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قلب‌ام می‌تپید اما سوختن‌اش را پایانی نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حقیقتاً من به قمار زندگی باختم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باختم اما اگر به عقب بازگردیم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و همه چیز مثل همان شبِ گرم مردادماه تکرار شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دلم می‌خواهد این آشنایی را حتی به غلط ،عاشقانه باز تکرارش کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانی این دنیا یک "تو" به من بدهکار است</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حتی اگر اشتباه هم باشد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یک "تو" هنوز هم قشنگ‌ترین اشتباه من است</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">که هنوز خرده شکسته‌های این دل فقط برای تو می‌تپد</font></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2020-09-21T05:40:21+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat یک لبخند عادی http://www.zahramovasat.ir/post/179 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jjxj_0952e2609aef43263c210b2125f69ab1.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آدم‌های عاقل عجیب نگاه‌ات میکنند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اگر دیوانه‌ی درون‌ات را ببینند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همان دیوانه‌ای که هنوز با بوی خاک نم خورده مست می‌شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با دیدن آسمان دست باز و شوق پرواز را بغل می‌کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و کودکانه هنوز زندگی را لی لی بازی می‌کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که تنهایی‌اش را هرروز شیر می‌دهد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بزرگ شدن‌اش را شاهد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و این تنهایی را هنوز هم مقدس می‌داند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همان دیوانه‌ای که شب‌ها عاقل می‌شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و احساس گنگ و پیچیده‌ی عاقل‌وارش را می‌نویسد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">می‌نویسد چون خوب میداند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حرف‌هایش شنیدن ندارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">می‌نویسد تا یادش نرود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا دیوانگی از سرش نپرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا نصف شب‌ها از درختِ لوبیای سحرآمیزی که در مغزش روییده سایه‌های سیاه مالیخولیایی به سراغش نیایند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">می‌نویسد تا هیولای درون‌اش هوس نکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تمامِ روزهای سال‌اش را در قصر تاریک گذشته‌اش وقت بگذراند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا نامادری حسود به سرش نزند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با سیب سرخ سمی ،روح‌اش را از او بگیرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">می‌نویسد تا خواهرهای ناتنی روزگار نخواهند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آرامشی که اندازه‌ی دل‌اش هست را از او بدزدند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا پری بدجنس زمانه نتواند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حال خوب‌هایش را با سوزنی دود هوا کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">می‌نویسد تا میانِ آدمک‌ها بتواند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">کمی آدم عاقل معمولی با یک لبخندِ عادی باشد&nbsp;</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2020-09-18T09:14:15+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat رفع بلا http://www.zahramovasat.ir/post/178 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">&nbsp;</span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lt_8bc0adebe072848d644b64cdb06bb31d.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">بدون آنکه اجازه‌ی عزاداری به چشم‌هایش دهد</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">آخرین خرده شکسته‌های قلب‌اش را جمع کرد</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">هر تیکه را نوازش و زیر لب فدای سرت را زمزمه می‌کرد</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">میدانست ،رفع بلا شده بود</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">قدیمی‌ها راست گفته بودند</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">شکستنی که بشکند</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">دفع بلا میشود</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">دل‌اش برایِ "تو"ی زندگی‌اش بلا بود</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">دوست داشتن‌اش خانه خراب کن بود</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">فدای سرش اصلا اگر شکسته بود</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">مهم این بود</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">قضا و بلا از "تو"ی زندگی‌اش دور باشد</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">اما خودش گیر بود</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">با دو جرعه یادی که از او جامانده بود</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">همراه با بغض‌های خفه کن چه باید می‌کرد؟</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">با غیرشرعی بودنِ خاطره‌هایش چه باید می‌کرد؟</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">اصلا با دوست‌داشتنِ آلوده به گناه‌اش چه باید می‌کرد...</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2020-08-14T12:34:49+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat خواهم رفت http://www.zahramovasat.ir/post/176 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lnc3_88dfba2ec14e92d2f87b797d24adb281.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خواهم رفت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ده سال بیست سال یا شاید سی سال بعد ،فرقی ندارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بالاخره یک روز با کوله‌باری انباشته از دلتنگی‌هایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از دنیایی که یک لحظه هم مرا با تو نخواست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از دیاری که انتهای خیابان‌هایش به اشتباه مرا با سیاهی چشم‌هایت رو در رو نکرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خواهم رفت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا بیشتر از این در غیرقانونی بودنِ یادت دل‌ خون ریزی نکند </span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که با غیرشرعی بودنِ نام‌ِ حک شده‌ات در بند بند وجودم،هی نشکند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو اما ده سال بیست سال سی سال بعدهایت ،فرق دارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در خانه‌ی نقلی‌ کوچک‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با کسی که هیچ شباهتی به من ندارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سال‌های سال عاشقانه زندگی خواهی کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که عصرهای جمعه دست‌های پر از چین و چروک‌اش را به گرمی در دست‌هایت جا خواهی داد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و هم قدمِ همدیگر در همان پارکی که بارها در خیالِ دخترانه‌ام با تو قدم زده بودم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قدم خواهید زد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو عاشقانه برای پیج و تاب سفیدی موهایش قربان صدقه خواهی رفت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من اما سال‌ها بعد هر کجا که باشم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هرگوشه‌ی این جهان که باشم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هنوز یادت از سقفِ غبارگرفته‌ی دل‌ِ همیشه منتظرم چکه خواهد کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یک روز خواهم رفت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">زندگی‌ فراموش‌ام میشود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آدم‌ها دیگر یادم نمی‌مانند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دردها میروند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">غصه‌ها دیگر همراهیم نمیکنند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یک روز خواهم رفت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیگر نفس‌هایم در هوا پخش نمیشوند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از جسم‌ِ بی‌جانم هیچ نخواهد ماند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما...</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">‌دوست داشتنِ پر از نداشتن‌‌ات را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جای‌ خالی‌ات را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فراموش نخواهم کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یک روز خواهم رفت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بی آنکه از این دنیا چشم‌ ببندم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که مبادا بیایی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که شاید بیایی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">که شاید...</font></span></p> text/html 2020-07-18T10:23:57+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat طلوع و غروب‌هایش http://www.zahramovasat.ir/post/174 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6hkn_c686179e7c4cc128a6b7d5bfe618f5aa.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">به تماشای غروب‌هایت می‌نشینم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اشک می‌ریزم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خداحافظی میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و دوباره در من طلوع میکنی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">لبخند می‌زنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">زندگی می‌کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و بعد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">این چرخه هی می‌چرخد</font></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;</span><o:p></o:p></p> text/html 2020-07-15T11:05:32+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat حال و هوا http://www.zahramovasat.ir/post/173 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ita8_4da661482d69aeca6de83d49d253b870.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیر فهمیدم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پایبند قول‌ها بودن</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">همیشه خوب نیست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای مدتی می‌خواهم زیر تمام قول‌هایم بزنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نیازی هم نیست به اثبات حال و هوای این روزهایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این سختی‌های جاری دیگر خیلی عادی شده‌اند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که حتی اگر به استخوان‌هایم برسند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آنقدر قوی شده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که از مسیری که انتخاب کرده‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">نمیتوانند منحرف‌ام کنند&nbsp;</font></span><o:p></o:p></p> text/html 2020-07-11T11:45:13+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat سهم دیگری‌ست http://www.zahramovasat.ir/post/172 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j066_44b76c4b2a5a00919dff03ccf44ae7b8.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با تمامِ احساس سمت تو دویدن</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیگر کافی‌ست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">هرشب رو به آسمان برای داشتن‌ات خدا خدا کردن</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کافی‌ست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای ماندنِ تصویرخیالی‌ات قفل خاطره‌ها شدن</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دیگر کافی‌ست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دل‌ام را هاااا میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و میانِ دست‌هایم مخفی‌اش میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا شاید جانِ بی‌جان‌اش کمی گرم شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سال‌هاست که یک در میان می‌تپد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما هنوز سر قولِ داده و نگرفته‌اش مانده بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آهسته قدم برمیداشت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در جاده‌ای که در انتهایش هیچ رسیدنی در انتظارش نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اینبار دیگر شتابی نداشت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آخر فهمیده بود فاصله‌ها هیچگاه کوتاه نمی‌آیند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که تمامِ سهمی که از زندگی خواسته بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">قرار بود سهم دیگری باشد</font></span></p> text/html 2020-07-04T10:42:17+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat این جهان مرا با تو نخواست http://www.zahramovasat.ir/post/171 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8kx_(89).jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قاصدک خیال‌ات را رها میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و قابِ عکس جامانده از چشم‌هایت بر پشتِ دیوار پلک‌هایم را دور می‌اندازم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شیشه‌ی زندگی‌‌ام را از خاطره‌هایت پاک میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این مرگ را ذره ذره می‌نوشم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">این درد را با چشم‌هایم بالا می‌آورم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا تپیدنِ دل‌ام حرام نشود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تا دوست‌داشتن‌ات را آلوده‌ی گناه نکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نبودن‌ات تقصیر هیچکدام از ما نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حقیقت این است</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">که جهان با تمامِ بزرگی‌ای که دارد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گوشه‌ی تنگ و تاریک‌اش را نصیب‌ام کرد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جایی که دلِ دیوانه‌ی من برایش زیادی بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برای همین تپیدن‌هایش را تاب نیاورد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">این جهان از اول مرا با تو نخواسته بود</font></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2020-06-26T13:25:33+01:00 www.zahramovasat.ir Zahra Movasat سرانجامِ دوست‌داشتن‌ات http://www.zahramovasat.ir/post/170 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dgai_jelt_38b9f81527a4b2131a7c243dd0a4fd34.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دوست‌داشتنِ بی‌سرانجام‌ات چه می‌شود؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عرض اتاق را قدم میزنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و به سوالِ بی‌جوابِ این روزهایم فکر می‌کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فکرم از تو که پُر می‌شود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">قلب‌ام بی‌تابی می‌کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایم را می‌بندم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">به امید ردی از تو برای آرام کردنِ بی‌قراری‌های کودکانه‌‌ی دل‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خاطره‌هایم را زیر و رو می‌کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ولی تصویرت با دیگری در ذهن‌ام نقش می‌بندد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">صدایم در نمی‌آید</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یکی دست در دست‌هایت در سرم قدم میزند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما از دست‌های من کاری برنمی‌آید</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عاشقانه‌هایت را با غیر که می‌بینم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دل‌ام می‌سوزد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نام‌ات را زیر لب زمزمه میکنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سمت‌ام برمیگردی اما نگاه‌ات هیچ از تو را برایم تداعی نمی‌کند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دور شده‌ای در ذهن‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آنقدر دور که انگار هیچگاه بودن‌ات واقعی نبود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از کابوسی که تعبیرش فراموش کردن‌ات بود</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم به واقعیت‌ها باز می‌کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فراموش کردن‌ات جزو محال‌ترین‌هاست</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نمی‌بینم‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نمی‌شنوم‌ات</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اما هربار در قلب‌ام از نو می‌سازم‌</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">موهایت‌را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">لبخندهایت‌را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">چشم‌هایت‌را</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">راستی گفته بودم چشم‌هایت آن روز دیدار نگذاشت یک دل سیر خودت را تماشا کنم؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">من در قلب‌ام تو را قاب گرفته‌ام</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نه میتوانم غیر از تو را با این دل آشنا کنم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نه میتوانم صدایی جز صدای تو را بشنوم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میدانی دوست‌داشتنِ بی‌سرانجام‌ات چه شد؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تو بی‌آنکه فردای رفتن‌ات را دیده باشی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مرا نخواستی و برای ابد رفتی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و من چقدر خدا خدا کردم‌</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یا تو را یا دلِ از دست رفته‌ام را بازگرداند</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">اما گویا خدا در امور عاشقانه هیچگاه دخالت نمی‌کند&nbsp;</font></span><o:p></o:p></p>